Reklama

miesięcznik lokalny
WIADOMOŚCI

Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów, Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe, Piaski Wielkie, Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód
i Zachód.
Park Duchacki
Park Rzeczny Drwinki
„W” na FACEBOOKU
Napisz do nas!
Coś ciekawego dzieje się w Twojej dzielnicy?

Poinformuj nas, prześlij zdjęcia: wiadomości.krakow@wp.pl

Na co dzień niemal nie zauważamy ich istnienia, traktujemy je jako zwykły element krajobrazu. Ich znaczenie doceniamy, gdy chcemy odpocząć, zrelaksować się, uciec od wielkomiejskiego ruchu. Sprawdziliśmy, jakie działania związane z podgórskimi parkami planuje Zarząd Zieleni Miejskiej.

Informacje o parkach Aleksandry, Bednarskiego, Duchackim i Parku Rzecznym Drwinka opublikowaliśmy w majowym numerze, dostępnym na www.wiadomoscipodgorze.pl

Warto wiedzieć, że w związku podjęciem przez Radę Miasta Krakowa uchwały o przystąpieniu do sporządzania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz planami rozwoju i tworzenia spójnego systemu zieleni miejskiej w południowo-wschodniej części miasta w formie utworzenia „Zielonego pierścienia Podgórza ze Słoną Wodą” (ma on obejmować m.in. Park Rzeczny Drwinki, Park Jerzmanowskich, Park Lilli Wenedy, Park Aleksandry, Park Rżąka oraz rejon ulicy Słona Woda) – Zarząd Zieleni Miejskiej złożył wniosek do Studium o poszerzenie terenów zieleni urządzonej w zakresie wyznaczonego obecnie w dokumencie terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Park Jerzmanowskich

Rewitalizacja Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich trwa już od dłuższego czasu. W tym czasie pojawiły się nowe ławki i kosze na śmieci, zmodernizowano huśtawki i plac zabaw. W planach są dalsze prace – remont alejek spacerowych i oświetlenia, budowa toalety publicznej, mają stanąć tablice informacyjne i stojaki na rowery, pojawić się nowe byliny, krzewy i drzewa. Największe zainteresowanie mieszkańców budzi jednak zapowiadana modernizacji fontanny prof. Zina wraz z jej otoczeniem.

Termin oddania do użytku odnowionego parku przewidziano na 2020 r.

Park Rzeczny Wilgi

Park Wilgi to zaledwie ok. 0,5 ha położone między ul. Kobierzyńską i Rzemieślniczą. W planach jest poszerzenie go o tereny leżące po wschodniej stronie rzeki oraz o blisko 3-hektarową działkę przy ul. Kapelanka. Mają tu powstać ścieżki zdrowia i edukacyjna.

Uzyskano już praktycznie wszelkie uzgodnienia formalne. Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu Parku Rzecznego Wilgi oczekuje na opinię Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Po otrzymaniu opinii zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

Działania w terenie rozpoczną się dopiero w 2020 r., gdy w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 nie zapisano na ten cel żadnych środków.

Park Kurdwanowski

Położony w środku wielkiego osiedla Park Kurdwanowski spełnia niezwykle ważną rolę rekreacyjną dla okolicznych mieszkańców. Od kilku lat Rada Dzielnicy XI upomina się o jego kompleksową rewitalizację. Co prawda cieszą plac zabaw, Smoczy Skwer, siłownia na wolnym powietrzu, górka saneczkowa, na której zainstalowano rynnę zjazdową, ale radni zwracają uwagę, że działania „punktowe” i doraźne nie są już wystarczające. Jednym z postulatów samorządowców jest opracowanie planu zagospodarowania terenu, uwzględnienie w nim miejsc dla najmłodszych i najstarszych.

W końcu udało się wpisać modernizację Parku Kurdwanowskiego do zadań miejskich. Planowany termin oddania do użytkowania to 2021 r. W planach jest m.in. wyremontowanie alejek, postawienie nowych ławek, stworzenie „strefa ciszy” dla seniorów.

Na ten rok przewidziano modernizację muszli koncertowej oraz wybudowanie w ramach zadań budżetu obywatelskiego Street Workout Park.

Park na os. Rżąka

Zielony obszar pomiędzy ulicami Kazimierza Kostaneckiego, Rżąka i Kosocicką objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”. Wyznacza on dla wskazanych przez mieszkańców obszarów tereny zieleni urządzonej z przeznaczeniem pod publicznie dostępne parki. Zarząd Zieleni Miejskiej ma wystąpić do Wydziału Skarbu Urzędu Miasta Krakowa o pozyskanie wspomnianego obszaru, by stał się on częścią istniejącego Parku Rżąka.

Park Bonarka

Tereny między CH Bonarka a blokami na Woli Duchackiej. Dla terenów pomiędzy ulicami Kamieńskiego a os. Wola Duchacka obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „BONARKA” z 2006 r. Określa on obszar na południe od ul. Puszkarskiej jako tereny zieleni urządzonej rekreacyjno-sportowej. Zachodnia część tego obszaru nie jest własnością Gminy Miejskiej Kraków i w związku z tym w czerwcu 2017 r. Gmina podpisała ze spółką Bonarka Park sp. z o.o. list intencyjny w sprawie stworzenia Parku Bonarka z elementami rekreacyjno-rozrywkowymi na terenach dawnej Cegielni Bonarka.

Jako podstawowe założenie przyjęto m.in., że będzie to miejsce z atrakcjami dla wszystkich grup wiekowych, zawierające najnowsze technologie interaktywne, ogrody o funkcji rekreacyjno-edukacyjnej, miejsca wydarzeń plenerowych i strefy relaksu dla seniorów. Docelowe zagospodarowanie tego terenu ma uwzględniać jego wysokie walory przyrodnicze.

Istotnym elementem zawartego porozumienia, gwarantującym w przyszłości zagospodarowanie obszaru zgodne z polityką przestrzenną Miasta, jest przyrzeczenie inwestora, że etap projektowania przyszłego Parku Bonarka zostanie przeprowadzony w porozumieniu z władzami Miasta, łącznie z uzyskaniem pozytywnych opinii Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskiego Architekta Krajobrazu.

Jak dotąd inwestor nie przedłożył do Zarządu Zieleni Miejskiej koncepcji Parku Bonarka, więc nie można określić kiedy on powstanie.

Nieco więcej wiadomo w sprawie „Parku Krakowian”, który obejmie działki należące do Gminy (wschodnia część wspomnianego terenu) i ma być parkiem miejskim o szczególnym znaczeniu sentymentalnym. Zarząd Zieleni Miejskiej poinformował nas, że wspólne sadzenie drzew z mieszkańcami, upamiętniające narodziny ich pociech, planowane jest wstępnie na jesień 2019, bądź wiosnę 2020 roku.

Opr. (Dul), Fot. (arch. „W”)

Share Button